Ark Zoektocht

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

De ark van Pollare vzw
Maatschappelijke zetel: Assesteenweg 57, 1750 Lennik
info@arkvanpollare.be
Tel.: 02/447 89 20
Ondernemingsnummer: 0542.480.022
Hierna genoemd “AVP”

Toepassing van de voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle wedstrijden die AVP op deze website (www.arkzoektocht.be) organiseert.

Deze voorwaarden kunnen enkel afwijken indien beide partijen (AVP en deelnemer) dit schriftelijk zijn overeengekomen.

Voor elke individuele wedstrijd kunnen bijkomend bijzondere bepalingen worden voorzien, die de specifieke regels van die wedstrijd vastleggen (praktische informatie, duurtijd, format, registratie, aantal deelnemers, aanduiding winnaar, prijzenpot, etc.) (hierna “de Wedstrijdregels”).
Deze zullen expliciet vermeld worden.

Door deel te nemen aan een wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de volledige inhoud van de huidige algemene voorwaarden, de Wedstrijdregels en de privacy verklaring.
Het goedkeuren van de algemene voorwaarden, de Wedstrijdregels en privacy verklaring gebeurt tijdens het inschrijven.

Bijkomende voorwaarden van de deelnemer worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door AVP aanvaard zijn.

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van AVP te worden gelezen als verwijzend naar zowel AVP als de medeorganisator(en).

Deelnemen aan een wedstrijd

De medewerkers van AVP (werknemers en dienstverleners), de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle familieleden in eerste graad en gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van de voormelde personen, mogen niet deelnemen aan de wedstrijden.

Minderjarigen mogen enkel deelnemen indien zij de voorafgaandelijke, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming hebben van één van hun ouders (of van de persoon/personen die het ouderlijk gezag uitoefenen). AVP mag er rechtmatig van uit gaan dat, indien een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd, dit betekent dat hij/zij dergelijke toestemming heeft verkregen. AVP houdt zich het recht voor om op elk moment deze schriftelijke toestemming te vragen of om dit op andere manieren te controleren, alsook om elke minderjarige uit de wedstrijd te sluiten, dan wel zijn/haar recht op een prijs af te nemen, die niet onmiddellijk, of binnen opgelegde termijn, dergelijke bevestiging kan overmaken.
AVP houdt zich het recht om deelnemers een bewijs van ID te laten voorleggen, ter controle van de leeftijd.

De deelname wordt afhankelijk gesteld van de registratie als digital member via de website arkzoektocht.be, de gevraagde betaling uit te voeren en het invullen van het wedstrijdformulier.

Informatieverstrekking door de deelnemer

De deelnemer is geheel verantwoordelijk voor het juist verstrekken van de gevraagde en gewenste gegevens aan AVP voor de deelname aan een wedstrijd.

AVP is niet verantwoordelijk voor het niet bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname. Of indien de betaling niet werd voldaan 7 dagen voorgaand op het winnen van de prijs.

Prijzen voor het inschrijven

Alle prijzen zijn vermeld in EURO en inclusief btw.
Indien er extra kosten van toepassing zijn, word dit apart vermeld bij de desbetreffende wedstrijd.

AVP kan ten alle tijden de prijzen, die vermeld worden op de website, wijzigen.

De opgegeven prijs slaat uitsluitend op de specifiek vernoemde wedstrijd.

Niet tijdig of niet betalen

Op elke wedstrijd, die AVP organiseert, geldt een ‘niet betaald, niet deelnemen’ policy.
Dit wil zeggen dat zolang de inschrijving niet betaald is, je niet kan deelnemen.

Wedstrijd verloop

AVP behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de wedstrijd of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van haar wil, dit rechtvaardigen.

AVP behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik uit te stellen, op te schorten of in te trekken, te onderbreken of in te korten, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van overmacht, wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, omdat een social media platform AVP hiertoe verplicht), zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

AVP houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijden. AVP kan ten allen tijde een persoon van deelname aan een wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan deze wedstrijd, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal. Het deelnamegeld wordt in dit geval niet terug betaald.

AVP behoudt zich in bovenstaande gevallen of andere gevallen van fraude/bedrieglijkheid op eender welke manier tevens het recht voor om (1) teruggave te eisen van een eventueel reeds overhandigde prijs en (2) een schadevergoeding te eisen ter vergoeding van de door AVP geleden (in)directe schade (inclusief maar niet gelimiteerd tot imago-schade).

Bij het winnen van de prijs

Slechts 1 persoon kan de prijs winnen: hij of zij die als eerste de prijs weet te vinden aan de hand van de gegeven tips.

Elke winnaar kan persoonlijk contact opnemen met AVP op de manier uitgelegd bij de allerlaatste tip of het vinden van de prijs.

Het toekennen van de prijzen zal uitsluitend door AVP worden bepaald en zal berusten op zo objectief mogelijke criteria: zijnde wie vond als eerste de te winnen prijs of de laatste tip die rechtstreeks naar de prijs verwijst.

Elke winnaar dient zich op het door AVP opgegeven tijdsstip naar de aangegeven locatie te begeven waar de prijs kan worden afgehaald. Elke winnaar kan door AVP worden verzocht om zijn/haar identiteit aan te tonen. AVP behoudt zich het recht voor om elke prijs die niet uiterlijk na tien werkdagen na het verstrijken van het opgegeven tijdsstip werd afgehaald, voor zich te houden. Na afloop van deze termijn kan de winnaar geen recht meer claimen op de prijs.
Indien een nieuwe winnaar wordt aangeduid omwille van bovenstaande regel, gelden voor deze winnaar dezelfde regels.

De prijs is beperkt tot de (naakte) prijs zoals die nader is omschreven in de Wedstrijdregels of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat AVP de bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

Elke prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijzen zijn onder geen beding in geld uitkeerbaar noch omruilbaar voor een andere prijs en geven geen recht op enige waardebon of korting. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar (met inbegrip van enige verkoop) aan derden.

De legitieme uitslagen van de wedstrijden zijn bindend en onherroepelijk. Ze kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook.

Garantie

Garantie is niet van toepassing op onze wedstrijden.
Dit aangezien wij geen fysieke diensten of producten verkopen.

Inschrijven en betalen

Inschrijven kan het op het daarvoor voorziene inschrijvingsformulier.
In dit formulier vult u de te verstrekken informatie in, na het invullen en bevestigen van dit formulier zal u doorgestuurd worden naar het betaalsysteem.

Het betaalsysteem dat wij gebruiken is, Mollie.
Voor meer informatie omtrent dit betaalsysteem kan u terecht op hun website.
https://www.mollie.com/nl

Volgende betaalmogelijkheden zijn beschikbaar op onze website:

BancontactBancontact
KredietkaartMastercard
KBC/CBC Payment ButtonKBC
Belfius Direct NetBelfius
BankoverschrijvingSEPA
SOFORT BankingKlarna

Verzending / levering

Je inschrijving- en betalingsbevestiging worden verzonden via email.
Het kan gebeuren dat je je bevestiging niet direct ontvangt, in sommige gevallen kan het tot 24 uur duren vooraleer mails toekomen.
Check zeker ook je spam folder, soms kan het gebeuren dat mails daarin terechtkomen.

Indien je niets hebt ontvangen, gelieve ons te contacteren.
Dan lossen we dit zo snel mogelijk op en sturen we je de mail nogmaals.

Aanbod

Onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door AVP (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, schrijffouten, onnauwkeurigheden op haar website, …) kan niet tegen AVP worden gebruikt en/of kan geen enkele verplichting voor AVP scheppen.

Alle prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
Voor de gevolgen van dergelijke fouten is AVP niet verplicht het product of de dienst te leveren volgens de foutieve prijs.

Wanneer de bezoeker of deelnemer specifieke vragen heeft over een product of dienst, verzoeken wij de bezoeker of deelnemer vooraf contact op te nemen met AVP.

Ongevallen en schade

AVP kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen, kosten en rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die een (on)rechtsreeks gevolg zouden zijn van de deelname aan de wedstrijd en de toekenning van de prijzen. Alle prijzen zijn te vinden van op de openbare weg of openbaar terrein en kunnen worden geclaimd zonder zich te begeven op privé terrein, zonder schade aan te richten, zonder te graven, te boren, te kloppen of wat dan ook.

Social media

In geval een wedstrijd wordt georganiseerd via één van de social media-kanalen van AVP (Facebook, Twitter, Instagram, …), dan kunnen deze social media-kanalen op geen enkele wijze geassocieerd worden met en/of aansprakelijk gesteld worden voor de door AVP georganiseerde wedstrijden.

Privacy

De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden in de bestanden van AVP opgeslagen en kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden van AVP en/of één van haar partners, indien de deelnemer daarvoor uitdrukkelijk de toestemming heeft gegeven bij zijn/haar deelname. Door de deelname aan deze wedstrijd erkent elke deelnemer dat hij/zij door AVP in kennis werd gesteld van de inzameling en de verwerking van deze gegevens en van het gebruik dat ervan gemaakt kan worden. Elke deelnemer heeft het recht om kosteloos kennis te krijgen van de hem/haar betreffende gegevens, om onjuiste gegevens te verbeteren, of om deze te laten verwijderen uit de bestanden van AVP. Hiervoor dient de betreffende deelnemer een aangetekend schrijven of een email aan AVP te versturen (gegevens te vinden op arkzoektocht.be onder ‘contact’).
Dit met onderwerp ‘Inkijken/verwijderen persoonsgegevens arkzoektocht.be’
De persoonlijke gegevens dienen verplicht meegedeeld te worden voor de logistieke afhandeling van de wedstrijd. AVP verbindt zich er toe om de toepasselijke wet- en regelgeving m.b.t. de privacy strikt na te leven.

Elke deelnemer, die toestemming geeft om de persoonlijke gegevens te gebruiken, geeft AVP de toestemming zijn/haar naam, afbeelding en stem te gebruiken.
Dit met het oog op de vervaardiging en de exploitatie van foto’s en video’s hiervan (voorbeeld hiervan: winnaar bekend maken van de zoektocht). Deze foto’s en video’s kunnen (commercieel) worden geëxploiteerd, al dan niet door derden (medeorganisatoren), met inbegrip van promotioneel gebruik. Elke deelnemer ziet af van alle rechten, vergoedingen en enige schadeloosstelling in dat opzicht.

Het Privacy Statement van AVP is van toepassing op alle online wedstrijden van AVP. 

Lees hier onze volledige Privacy verklaring

Klachten

Klachten omtrent de organisatie van de wedstrijd (niet omtrent de uitslagen), kunnen binnen de tien werkdagen volgend op het einde van deze wedstrijd, zoals bepaald in de Wedstrijdregels, schriftelijk bezorgd worden op de maatschappelijke zetel van de Ark van Pollare vzw, ter attentie van het bestuur. In geen geval zullen klachten mondeling of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

Geschillen

De huidige Algemene voorwaarden en alle Wedstrijdregels van een specifieke wedstrijd zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de toepassing en interpretatie ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Laatst aangepast op 23 juni 2021 en van toepassing tot nader order.