Ark Zoektocht

Privacy verklaring

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De ark van Pollare vzw
Maatschappelijke zetel: Assesteenweg 57, 1750 Lennik
info@arkvanpollare.be
Tel.: 02/447 89 20
Ondernemingsnummer: 0542.480.022
Hierna genoemd “AVP”

AVP respecteert de privacy van de bezoekers van deze website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens. Omdat wij dit volledig transparant willen houden, hebben wij een beleid geformuleerd met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens.
Dit met als doel om de betrokkenen zo goed mogelijk hun recht te laten uitoefenen.

De huidige beschikbare versie van de privacyverklaring op deze website, is de enige versie die van toepassing is zolang u deze website bezoekt. Dit totdat er een nieuwe versie is gepubliceerd.

Toegang tot de website

De toegang en het gebruik van deze website is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die hier gepubliceerd worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden.
U zult onze website en info zeker niet gebruiken voor commerciële en ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Content van deze website

Alle afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, animaties, videobeelden, merken, geluiden, alle technische applicaties die deze website laten functioneren en in het algemeen alle onderdelen die deze website gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten.
Iedere herhaling, reproductie, gebruik of aanpassing, op eenders welke manier (zowel geheel of slecht een onderdeel), inclusief technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke is ten strengste verboden.

Indien AVP niet meteen actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dit niet aanzien worden als stilzwijgende toestemming alsook het afzien van de rechtsvervolging.

Verantwoordelijkheden AVP

AVP is in geen enkel geval verantwoordelijk voor het falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van deze website, waardoor de website of een functionaliteit niet toegankelijk is.
De manier waarop u verbinding zoekt met deze website is geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

U bent zelf verantwoordelijk om de nodige maatregelen te treffen om uw apparaten en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent tevens zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op het internet raadpleegt.

AVP is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  • Vanwege het gebruik van deze website of diensten toegankelijk via het internet
  • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

AVP kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade die u zelf, derden of uw apparaten oplopen als gevolg van u verbinding met of het gebruik van de website.
U zult zich onthouden van iedere actie tegen AVP als gevolg hiervan.

Indien AVP betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is AVP gerechtigd alle schade die AVP ten gevolge van uw acties lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Het verzamelen van gegevens.

Zoals geschreven in de algemene voorwaarden van AVP, onder het artikel ‘Privacy’, verzamelt AVP de door u verstrekte gegevens in een database.
Deze gegevens kunnen, bij uw uitdrukkelijke toestemming bij de deelname, gebruikt worden door AVP en/of één van haar partners.

De door u verstrekte gegevens worden bijgehouden tot 5 jaar na het laatste contact tussen u en AVP.
Deze termijn kan natuurlijk door u ingekort worden. In het artikel dat hierop volgt, leest u hoe u uw gegevens kan beheren en inkijken.
AVP stelt de termijn van 5 jaar voor, voor fiscale en juridische redenen (bijvoorbeeld: het aantonen van de inkomsten en van waar deze komen).

De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door AVP voor het onderhouden van relaties met u (indien u daarvoor toestemming geeft bij uw deelnamen) en voor de verwerking van de deelname aan de wedstrijd/dienst.

Onder persoonsgegevens wordt verstaan:
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Door de deelname aan deze wedstrijd erkent elke deelnemer dat hij/zij door AVP in kennis werd gesteld van de inzameling en de verwerking van deze gegevens en van het gebruik dat ervan gemaakt kan worden.

De persoonlijke gegevens dienen verplicht meegedeeld te worden voor de logistieke afhandeling van de wedstrijd en/of dienst. AVP verbindt zich er toe om de toepasselijke wet- en regelgeving m.b.t. de privacy strikt na te leven.

Elke deelnemer, die toestemming geeft om de persoonlijke gegevens te gebruiken, geeft AVP de toestemming zijn/haar naam, afbeelding en stem te gebruiken.
Dit met het oog op de vervaardiging en de exploitatie van foto’s en video’s hiervan (voorbeeld hiervan: winnaar bekend maken van de zoektocht). Deze foto’s en video’s kunnen (commercieel) worden geëxploiteerd, al dan niet door derden (medeorganisatoren), met inbegrip van promotioneel gebruik. Elke deelnemer ziet af van alle rechten, vergoedingen en enige schadeloosstelling in dat opzicht.

Het Privacy Statement van AVP is van toepassing op alle online wedstrijden en diensten van AVP, aangeboden op deze website.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Elke deelnemer heeft het recht om kosteloos kennis te krijgen van de hem/haar betreffende gegevens, om onjuiste gegevens te verbeteren, of om deze te laten verwijderen uit de bestanden van AVP. Hiervoor dient de betreffende deelnemer een aangetekend schrijven of een email aan AVP te versturen (gegevens te vinden op arkzoektocht.be onder ‘contact’).
Dit met onderwerp ‘Inkijken/verwijderen persoonsgegevens arkzoektocht.be’.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.
Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u hierop antwoord.
Afhankelijk van het aantal en de complexiteit van de verzoeken, kan deze termijn indien nodig verlengd worden tot 2 maand.

Commerciële aanbiedingen / nieuwsbrief

U kunt commerciële aanbiedingen of een nieuwsbrief ontvangen van AVP, uiteraard enkel als u hiervoor toestemming heeft gegeven bij uw deelname.
Indien u deze niet meer wenst te ontvangen, kan u dit makkelijk laten stoppen op de manier vermeld in het vorige artikel.

Cookies

Functionele Cookies
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit kan je doen voor je eigen gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Eenzelfde cookie word gebruikt voor de formulieren op onze website.
De functionele cookie onthoud wat je hebt ingevuld en zorgt ervoor dat je de volgende keer het formulier niet helemaal opnieuw moet invullen.

Toepasselijk recht

Op deze privacy verklaring is het Belgisch Recht van toepassing.
Elk geschil met betrekking tot de toepassing en interpretatie ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Conctact

Voor vragen en informatie over deze website en zijn diensten kan u terecht op onze ‘contact‘ pagina.

Laatst aangepast op 23 juni 2021 en van toepassing tot nader order.